Stap richting gezamenlijke financiering van onderzoek

07-11-2018    09:19   |    Goedemorgen

Voor de financiering van de drie gewasoverstijgende onderzoeksprogramma’s als Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid wordt een Verbindend Verklaring ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Met zo’n verklaring betalen ook niet-leden van LTO Glaskracht Nederland en afzetorganisaties mee aan het onderzoek. Iedere glastuinbouwonderneming heeft immers baat bij onderzoek op de drie thema’s, is het idee.

De Ondernemersgroep Kennis in je Kas (Kijk) adviseerde om een Verbindend Verklaring aan te vragen. Eind juni is dat advies overgenomen door de Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit, de besturen van de afzetorganisaties en LTO Glaskracht Nederland. Parallel aan de aanvraag is invulling gegeven aan de vorming van de Programmaraad Kennis in je Kas die dan de bestuursfunctie heeft van KijK.

De ondernemersgroep Kennis in je Kas (KijK) heeft eind juni een zwaarwegend advies vastgesteld over de voortzetting en financiering van de drie programma’s. In de Ondernemersgroep is (areaalgewogen) gestemd over de wijze van financiering, de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de innovatieprogramma’s en de toekomstige aansturing. Met betrekking tot de financiering adviseerde de Ondernemersgroep om dat te doen met inzet van een Verbindend Verklaring van de minister van LNV. 

Eind oktober hebben de Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit besloten het advies van KijK over te nemen en de aanvraag Verbindend Verklaring te gaan indienen bij LNV. 

Uitvoering
De Ondernemersgroep heeft ook gesproken over de inrichting van de uitvoering, waaronder een nieuwe wijze van aansturing. Daartoe wordt een Programmaraad KijK gevormd die zal bestaan uit actieve (nog operationeel eigenaar van bedrijf) glastuinbouwondernemers op voordracht van de afzetorganisaties en advies van de ondernemersgroep KIJK. Zij worden daarna benoemd door de beide brancheorganisaties. De Programmaraad heeft negen leden: vijf uit de glasgroentesector en vier uit de bloemisterijsector. De Programmaraad is straks namens de brancheorganisaties het bestuur voor de aansturing van het onderzoek en houdt toezicht op de uitvoering. Ook besluit de Programmaraad over de formele honorering van projecten, op zwaarwegend preadvies van de Ondernemersgroepen Energie, Plantgezondheid en Water. In die Ondernemersgroepen nemen bij het onderwerp betrokken actieve glastuinbouwondernemers deel.

Na indiening dit jaar van de aanvraag Verbindend Verklaring zal het naar verwachting nog circa vier maanden (na overleg te hebben gehad met het ministerie van LNV en RVO afgelopen week) duren voor de officiële goedkeuring.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...